Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jako společenství obcí se zaměřením zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu hospodářskému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.

3. Organizační struktura

a) Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se valné hromady a rozhodovat o záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku.
 • Na zasedáních valné hromady zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta členské obce. Každý člen má na zasedáních valné hromady jednoho zástupce
 • do působnosti valné hromady patří zejména:
  • schvalování stanov svazku a jejich změn,
  • schvalování rozpočtu, plánu činností na každý kalendářní rok, závěrečného účtu a účetní uzávěrky,
  • schvalování jednacích a volebních řádů,
  • rozhodování o hospodaření s majetkem dle č. XIV. stanov
  • rozhodování o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
  • rozhodování o pravidlech pro rozdělení zisku a úhrady ztráty svazku,
  • volba členů rady, předsedy, místopředsedy a dalších členů orgánů svazku a jejich odvolání z funkce,
  • rozhodování o zřizování a rušení komisí jako poradních orgánů, volba předsedů a dalších členů jednotlivých komisí a jejich odvolávání z funkce,
  • rozhodování o stanovení výše a způsobu vyplácení odměn voleným členům orgánů svazku,
  • rozhodování o spolupráci s jinými subjekty a její formě,
  • rozhodování o založení nebo rušení právnických osob,
  • rozhodování o účasti svazku v již založených právnických osobách,
  • delegování zástupců svazku do orgánů založených právnických osob, případě do orgánů právnických osob, jichž se svazek účastní,
  • rozhodování o přijetí a vyloučení členů svazku,
  • rozhodování o sloučení, splynutí nebo zrušení svazku,
  • rozhodování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
  • rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům svazku,
  • rozhodování o dalších záležitostech svazku, které si valná hromada vyhradí.
 • Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Zasedání valné hromady svolává a zpravidla řídí předseda. Pozvánka na zasedání valné hromady spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku minimálně 7 dní před konáním zasedání. Nejpozději ve stejné lhůtě tajemník zveřejní pozvánku na zasedání valné hromady způsobem v místě obvyklým (např. na úředních deskách členských obcí). Předseda je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů svazku nebo kontrolní komise, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla taková žádost doručena. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů místopředseda, popřípadě jiný člen valné hromady, a to na náklady svazku,
 • zasedání valné hromady svazku je veřejné. Členové svazku informují veřejnost o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání valné hromady alespoň 7 dní před zasedáním valné hromady způsobem v místě obvyklým,
 • návrh programu jednání valné hromady zpracovává a valné hromadě předkládá předseda svazku ve spolupráci s tajemníkem.
 • právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání valné hromady mají jednotliví členové a orgány svazku,
 • valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku Valná hromada může v jednacím řádu upravit možnost hlasování mimo jednání valné hromady (per rollam),
 • k platnému usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů svazku,
 • není-li valná hromada usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání valné hromady a pořídí o tom zápis. Předseda následně svolá náhradní valnou hromadu se shodným programem, a to písemnou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Nesvolá-li náhradní valnou hromadu předseda, je tak oprávněn učinit místopředseda anebo kterýkoli z členů svazku,
 • náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů svazku. K přijetí usnesení náhradní valnou hromadou postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů svazku. Na zasedání náhradní valné hromady nemůže být zařazen nový bod programu,
 • o průběhu zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo místopředseda a určení ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu jsou voleni vždy na začátku zasedání valné hromady, přičemž návrh na ověřovatele předkládá předseda. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů svazku, schválený pořad jednání valné hromady, stručný průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení,
 • zápis, který musí být pořízen do 10 dnů po skončení valné hromady, musí být uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku. Tajemník zápis také rozešle v elektronické podobě všem členům svazku,
 • člen, který se zúčastnil valné hromady, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání valné hromady,
 • valná hromada může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

b) Rada

 • je výkonným orgánem svazku. Má 3 členy, kteří jsou voleni na dobu určitou od ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb, opakované zvolení je možné. Členem rady může být zvolen pouze starosta nebo místostarosta členské obce. Funkce člena rady je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného orgánu svazku, s výjimkou předsedy a místopředsedy, kteří jsou zároveň členem rady. Člen rady vykonává funkci vždy osobně. Fyzická osoba, která je členem rady, musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání,
 • do působnosti rady patří zejména:
  • zabezpečení plnění valnou hromadou přijatých usnesení,
  • provádění analýzy získaných poznatků, zpracovávání podnětů a příprava návrhů na opatření,
  • zabezpečení rádného hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou,
  • plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím a školským právnickým osobám, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení,
  • sestavování rozpočtu, plán u činností svazku na kadý kalendářní rok a jejich předkládání ke schválení na zasedání valné hromady,
  • překládání výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku a účetní závěrky na zasedání valné hromady,
  • schvalování interních organizačních norem svazku,
  • plnění úkolů uložených valnou hromadou,
  • zřizování pracovních pozic, pracovních skupin či komisí jako poradních orgánů rady, jmenování a odvolávání jejich členů.
 • rada se schází dle potřeb, nejméně však 1x za půl roku. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů rad je rovné.
 • členství v radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním člena rady valnou hromadou,
  • vzdání se funkce,
  • smrtí člena rady.
 • je-li předseda nebo místopředseda odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady,
 • v případě zániku funkce člena rady zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku funkce nového člena rady,
 • poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady svazku pod 2 a na nejbližším zasedání valné hromady nebude doplněn, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc valná hromada. Tímto však nezaniká funkce člena rady zbylým členům.
 • uplyne-li doba, na kterou byl člen rady zvolen, zůstává člen rady ve funkci do doby zvolení nového člena,
 • schůzi rady svolává a řídí předseda. Pozvánka na schůzi rady spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku minimálně 7 dní před konáním schůze. Nejpozději ve stejné lhůtě tajemník zveřejní pozvánku na zasedání valné hromady způsobem v místě obvyklým,
 • rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje předseda spolu s místopředsedou nebo jiným členem rady. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený pořad schůze rady svazku, průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení,
 • zápis, který musí být pořízen do 7 dnů od skončení schůze rady, musí být uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku. Tajemník zápis také rozešle v elektronické podobě všem členům svazku,
 • člen, který se zúčastnil schůze rady, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena rady proti zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi rady,
 • každý člen rady je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Rada ze své činnosti odpovídá valné hromadě.
 • rada může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

c) Předseda a místopředseda

 • Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou. Předseda i místopředseda jsou voleni valnou hromadou na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Předseda a místopředseda jsou členy rady. Opakované zvolení je možné. Předsedou (místopředsedou) může být zvolen pouze starosta nebo místostarosta členské obce. Předseda (místopředseda) vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou (místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání,
 • do působnosti předsedy náleží zejména:
  • řídit činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními rady,
  • svolávat zasedání valné hromady, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,
  • zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních předpisů,
  • předkládat zprávy o výsledních kontrol prováděných kontrolní komisí zastupitelstvům členských obcí,
  • rozhodovat o dalších záležitostech svazku, které dle stanov nespadají do působnosti jiného orgánu svazku.
 • Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku.
 • funkce předsedy (místopředsedy) zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním předsedy (místopředsedy) valnou hromadou,
  • vzdání se funkce,
  • smrtí předsedy (místopředsedy).
 • funkce předsedy (místopředsedy) dále zaniká zvolením nového předsedy (místopředsedy). V případě zániku funkce jiným způsobem zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku funkce nového předsedu, příp. místopředsedu,
 • uplyne-li doba, na kterou byl předseda (místopředseda) zvolen, zůstává tento ve funkci do doby zvolení nového předsedy (místopředsedy),
 • předseda a místopředseda jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Předseda a místopředseda ze své činnosti odpovídají valné hromadě.

d) Kontrolní komise

 • Je kontrolním orgánem svazku. Kontrolní komise má 3 členy. Členové kontrolní komise jsou vždy fyzické osoby volené na dobu určitou do ukončení hlasování v nejbližším možném termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného voleného orgánu svazku. Členy kontrolní komise volí valná hromada. Člen kontrolní komise vykonává funkci vždy osobně. Člen kontrolní komise musí být plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Členové kontrolní komise volí ze svých řad předsedu kontrolní komise,
 • do působnosti kontrolní komise patří zejména:
  • kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů,
  • kontrola dodržování usnesení orgánů svazku,
  • kontrola hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních knih a všech souvisejících dokladů a dokumentací,
  • schvalování roční účetní závěrky svazku,
  • projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku,
  • plnění úkolů zadaných valnou hromadou a přijímání podnětů ke kontrolní činnosti od jednotlivých členů svazku.
 • kontrolní komise se schází dle potřeb, nejméně však 1x za půl roku. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda kontrolní komise. Pozvánka na schůzi kontrolní komise spolu s programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům kontrolní komise min. 7 dní před konáním schůze,
 • kontrolní komise je usnášeníschopná je-li přítomna je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů rad je rovné.
 • předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání rady svazku s hlasem poradním,
 • kontrolní komise se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontrolní práce, příslušnými právními předpisy a stanovami svazku,
 • konkrétní kontrolní činnost provádí pověřený člen kontrolní komise. Pověření k provedení kontroly schvaluje kontrolní komise v rámci řádné schůze tohoto orgánu,
 • kontrola probíhá za součinnosti kontrolou dotčených osob. Tyto osoby jsou povinny kontrolní komisi poskytnout veškerou nutnou součinnost realizaci schválené kontrolní činnosti,
 • o provedené kontrole je sepisována kontrolní zpráva, která následně slouží jako podklad pro kontrolní komisi při přijímání závěrečného usnesení o provedené kontrole. Kontrolou dotčené osoby jsou s kontrolní zprávou seznámeni a mohou se k ní vyjádřit ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byli se zprávou seznámeni
 • členství v kontrolní komisi zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním člena kontrolní komise valnou hromadou,
  • vzdání se funkce,
  • smrtí člena kontrolní komise.
 • v případě zániku funkce člena kontrolní komise zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku funkce nového člena kontrolní komise,
 • uplyne-li doba, na kterou byl člen kontrolní komise zvolen, zůstává člen kontrolní komise ve funkci do doby zvolení nového člena,
 • schůzi kontrolní komise připravuje a svolává předseda kontrolní komise v součinnosti s tajemníkem. Pozvánka na schůzi kontrolní komise je zasílána členům kontrolní komise elektronicky alespoň 7 dnů před stanoveným termínem,
 • kontrolní komise pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje předseda kontrolní komise spolu s jedním vybraným členem kontrolní komise. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů komise, schválený pořad schůze rady svazku, průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Přílohou zápisu jsou též předložené kontrolní zprávy.
 • zápis, který musí být pořízen do 7 dnů od skončení schůze kontrolní komise, musí být uložen k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku; nahlédnout do zápisu kontrolní komise jsou oprávnění zastupitelé všech členských obcí. Tajemník zápis také rozešle v elektronické podobě všem členům kontrolní komise,
 • člen, který se zúčastnil schůze kontrolní komise, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena kontrolní komise proti zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi kontrolní komise,
 • každý člen kontrolní komise je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Kontrolní komise ze své činnosti odpovídá valné hromadě.
 • kontrolní komise může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

e) Tajemník

 • je administrativním orgánem svazku. Tajemník zajišťuje především administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech svazku, vede seznam členů svazku a evidenci členských příspěvků, zajišťuje propagaci svazku a aktualizaci internetových stránek. Tajemník zabezpečuje zázemní pro činnost jednotlivých orgánů svazku a plní jimi uložené úkoly,
 • tajemník zajišťuje realizaci svěřených úkolů a běžný chod svazku,
 • tajemník vystupuje vůči ostatním zaměstnancům svazku jako statutární orgán zastavatele,
 • osobu na pozici tajemníka navrhuje a schvaluje rada svazku. Rada také rozhoduje o výši jeho odměny. Vůči tajemníkovi zastává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele předseda,
 • tajemník je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a rady s hlasem poradním,
 • tajemník organizačně zajišťuje styk orgánů svazku s veřejností.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

 • Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 • Masarykovo náměstí 128
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

4.2. Adresa úřadovny

 • Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
 • Masarykovo náměstí 128
 • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

4.3. Provozní doba

 • Pro potřeby zástupců členských obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací

  dle telefonické dohody.
 •  

  Pro potřeby veřejnosti dle telefonické dohody.

4.4. Telefonní čísla

 •  +420 777 553 071

4.5. ID datové schránky

 • qeakrmt

4.6. Adresa internetové stránky

www.roznovsko.cz

4.7. Adresa e-podatelny

 

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

 • účet č. 94-2780770207/0100 vedený u KB, a.s. (příjmový účet, slouží po všechny platby)
 • účet č. 94-7110851/0710 vedený u ČNB (účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu /s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb./)
 • IČ:    70238642

  DIČ: nejsme plátci DPH

Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Strategický plán

Stanovy svazku

8.2. Rozpočet a hospodaření

zde

8.3. Dokumenty valné hromady (usnesení, zápisy, pozvánky)

viz. Úřední deska

9. Žádosti o informace

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Svazek poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů. Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte

 • písemně na adresu:
  • Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
  • Masarykovo náměstí 128
  • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím info@roznovsko.cz jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace

 • písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je uveřejněn na webových stránkách www.roznovsko.cz.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze podat na adresu

 • písemně
  • Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
  • Masarykovo náměstí 128
  • 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím info@roznovsko.cz jako přílohu k e-mailu

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Svazek posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně,

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může dobrovolný svazek obcí nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že svazek žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Svazek neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Svazek může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům svazku nebo v případě, že jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11. Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí svazku jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydanému ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. Formuláře

Společné financování sociálních služeb, více zde

13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací

Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • zákon č. 255/2012, kontrolní řád
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl vydán.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.